1. Biografija

Srdjan Vukadinović je rodjen 1956. godine u Titogradu (danas Podgorica), gdje je  završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na 5 (pet) fakulteta, i to:

1) Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu  – Grupa za organizaciju scenskih i kulturno – umjetničkih djelatnosti, s prosječnom ocjenom 9,19 ;

2) Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za političke nauke, s prosječnom ocenom 8,53;

3) Kulturološkom fakultetu na Cetinju – Odsjek za konzervaciju i restauraciju, s prosječnom ocjenom 7,90.

4) Nastavničkom fakultetu u Nikšiću – Odsjek za likovno vaspitanje, s prosječnom ocjenom 8,11.

5)  Nastavničkom fakultetu (danas Filozofski fakultet) u Nikšiću, Odsjek za marksizam (danas sociologija i filozofija), s prosečnom ocenom 8,69.

Takodje, diplomirao je i na Novinarskoj školi Jugoslovenskog institua za novinarstvo u Beogradu.

Magistrirao je na  Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 11.novembra 1993. godine, sa radom iz oblasti politikologije čiji je naslov teme bio “Transformacija partijskog i političkog sistema”. Završio je i drugi postdiplomski studij iz istorije kulture – Odsjek za teatrologiju na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, 1988.godine, s prosječnom ocjenom 4,58.

Svoju prvu doktorsku disertaciju Vukadinović je odbranio na  Filozofskom fakultetu u Beogradu, 21.maja 1997. godine, a naslov disertacije bio je: »Stratifikacija crnogorskog društva i kvalitet života krajem 80-ih godina XX vijeka«, sa čime je stekao naučni stepen doktora socioloških nauka.

Drugu doktorsku disertaciju pod naslovom “Savremeno nacionalno pozorište u drugoj polovini XX vijeka”  Srdjan Vukadinović je odbranio na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 04.novembra 2009.godine, sa čime je stekao naučni stepen doktora nauka o dramskim umjetnostima.

U profesionalnom radnom angažovanju, pored ostalih, Srdjan Vukadinović je obavljao  i sljedeće poslove: Od 1977-1979. godine radio je na Televiziji Titograd (danas Televizija Crne Gore), kao realizator i reditelj. Od 1979-1981. godine bio je predsjednik Opštinske konferencije SSO Titograd i član Predsjedništva Republičke konferencije SSO Crne Gore. Od 1981-1985. godine radio je u  Centru za marksističko i društveno-ekonomsko obrazovanje »Milun Božović«, kao rukovodilac katedre i direktor, a poslije toga  obavljao je funkciju  direktora Doma omladine »Budo Tomović« u Titogradu/Podgorici. U periodu od 1988-1991.godine bio je direktor Festivala jugoslovenskog alternativnog teatra u Podgorici. Takodje, u periodu od  1987 – 1989. godine obavljao je i funkciju direktora Festivala jugoslovenskog animiranog filma u Podgorici. Godinu dana, od 1991- 1992., nalazio se na mjestu direktora Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici. Za to vrijeme biran je za saradnika i asistenta na Univerzitetu Crne Gore (na Pravnom i Filozofskom fakultetu).

Sa početkom dekonstrukcije i urušavanja ex-jugoslovenskog društva napušta Crnu Goru. Od početka 1993. do septembra 1994.godine boravio je u Istanbulu, gdje bio angažovan kao saradnik-istraživač na američkom Univerzitetu Boazici.

Srdjan Vukadinović ima zvanje redovnog univerzitetskog profesora.

Bio je ili je još uvijek profesor na sljedećim Univerzitetima:

-          Univerzitet Crne Gore,

-          Univerzitet u Tuzli,

-          Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru,

-          Univerzitet u Bihaću,

-          Univerzitet u Prištini,

-          Centralnoevropski univerzitet u Budimpešti,

-          Univerzitet Boazici u Istanbulu, i

-          Univerzitet (fakultet) za državne i evropske studije u Podgorici.

Predmeti na kojima je bio ili je još uvijek  angažovan Srdjan Vukadinović, na pojedinim fakultetima su:

-          Opšta sociologija, Teorija društvene struktuire i sistema, kao i Metodologija socioloških istraživanja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću,

-          Sociologija na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici,

-          Osnovi sociologije na Građevinskom fakultetu u Podgorici,

-          Predmet društvenih i humanističkih nauka na Mašinskom fakultetu u Podgorici i Pljevljima,

-          Opšta sociologija na Metalurško- tehnološkom fakultetu u Podgorici,

-          Južnoslovensko pozorište i drama,  Sociologija umjetnosti i Pozorišna produkcija na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli,

-          Sociologija na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli,

-          Sociologija kulture i umjetnosti na Ekonomskom fakultetu – Poslovna škola  u Tuzli i Brčkom,

-          Sociologija na Fakultetu humanističkih nauka u Novom Pazaru,

-          Scenski izraz i lutkarstvo, kao i Istorija i teorija filma na Pedagoškom fakultetu u Bihaću,

-           Istorija drame i pozorišta, kao i Istorija filma na Fakulteu umjetnosti u Prištini,

-           Politologija na Departmentu za političke nauke CEU u Budimpešti,

-          Socijalna stratifikacija na Departmentu za Sociologiju Univerziteta Boazici u Istanbulu,

-          Politika tranzicije na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.

Na postdiplomskom studiju na raznim Univerzitetima Srdjan Vukadinović je bio  angažovan na sljedećim predmetima:

-          Savremena sociologija, Teorije društvene strukture i Metodologija naučno istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Nikšiću,

-          Teorija i struktura savremenog pozorišta, Teatrologija  i Metodologija naučno-istraživačkog i umjetničkog rada na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli,

-          Metodologija naučno istraživačkog rada na Prirodno – matematičkom fakultetu i Fakultetu za sport i tjelesni odgoj u Tuzli,

-          Savremeni politički sistemi na Pravnom fakultetu u Tuzli,

-          Sociologija interetničkih odnosa na Fakultetu humanističkih nauka u Novom Pazaru,

-          Politika tranzicije na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.

 

Direktor je Centra za društvena istraživanja u Podgorici (Crna Gora).

Direktor je Instituta za teatrologiju u Podgorici (Crna Gora).

 

Jedan je od utemeljitelja i osnivača Odsjeka za produkciju na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, koji je, kao prvi  Odsjek toga studijskog profila u Bosni i Hercegovini, počeo sa radom školske 2004/2005.godine.

Rukovodilac je postdiplomskog studija iz Teatrologije na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.

U akademskoj zajednici nalazio se ili se još uvijek nalazi na funkcijama: prodekana Fakulteta, člana Senata Univerziteta, Komisije za izdavačku djelatnost, Bolonja tima, i dr.

Govori engleski, italijanski i ruski jezik (aktivno poznavanje)..

U obrazovnom, naučnom i stručnom opusu svoga djelovanja Srdjan Vukadinović:

-          Ima pet završenih fakulteta, što je izniman slučaj, dva magisterija  i dva doktorata (sociologija i teatrologija).

-          Ima izuzetno veliki broj publikovanih knjiga, udžbenika, monografija, kao i radova koji su objavljeni u značajnim časopisima i zbornicima. Značajan  broj njegovih radova se nalazi u relevantnim naučnim bazama podataka (CAB Abstract, EBSCOhost, WEB baza CEEOL)  koje koriste Univerziteti, Naučni instituti i Akademije nauka..

-          Kada su u pitanju samostalne publikacije Srdjan Vukadinović je objavio ukupno

56 (pedest i šest) samostalnih publikacija, I to po strukturi:

a) 13 (trinaest) knjiga,

b)  6 ( šest) udžbenika, hrestomatija i priručnika,

c)  30 (trideset) monografija);

d)  5 (pet) monografija na stranim jezicima, i

e)   2 (dvije) monografije kao WEB izdanja.

-   Knjige, udžbenici i monografije Srdjana Vukadinovića objavljene su u:

Kanadi, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji  i Srbiji.

-   Publikacije(samostalna izdanja) Srdjana Vukadinovića, koje su objavljene

recenzirane su od najmanje 2 (dva) recenzenta, a većina od 3 (tri) recenzenta.

Značajan broj recenzenata publikacija čiji je autor Srdjan Vukadinović su

akademici, iz četiri Akademije nauka i umjetnosti (ANUBIH, CANU, HAZU i

SANU). Sve publikacije su objavljene u punom obimu u štampanoj formi, a za

sve je izvršen postupak katalogizacije po međunarodnim i domaćim standardima

(CIP katalogizacija).

-          Kada su u pitanju naučni i stručni radovi objavljeni u indeksiranim časopisima i zbornicima Srdjan Vukadinović ih je objavio ukupno 199 (stotinu devedeset i devet).  Jedan broj njegovih radova je objavljen u  časopisima koji se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka za Univerzitete, Naučne institute  i Akademije nauka i umjetnosti. Radovi koji su mu publikovani, objavljeni su u časopisima koji imaju međunarodni ugled, u kojima se radovi recenziraju i redakcije su sastavljene od članova iz više zemalja. Radovi koji su mu objavljeni u časopisima objavljeni su u skladu sa Registrima  publikacija na Univerzitetima. Jedan broj naučnih radova Srdjana Vukadinovića je objavljen u Zbornicima  tri Akademije nauka i umjetnosti, i to: Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kao i Srpske akademije nauka i umjetnosti.

-           Srdjan Vukadinović je bio mentor za dvije doktorske disertacije koje su uspješno odbranjene, kao i za 5 (pet) magistarskih radova.

-           Bio je rukovodilac ili je učestvovao kao dio istraživačkog tima u 16 (šesnaest) internacionalnih istraživačkih projekata i 15 (petnaest) domaćih istraživačkih projekata.

-          Rukovodilac je postdiplomskog studija iz oblasti “Teatrologija” (2006-2008 ; 2008 – 2010) na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.

-          Srdjan Vukadinović  je član naučnih odbora dvije Akademije nauka i umjetnosti, i to:

ao) Odbora za pozorišnu umjetnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, i

bo) Odbora za sociološke nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

-          Naučna i stručna biografija Srdjana Vukadinovića  sastoji se i od:

a 1) citiranosti njegovih radova kod drugih autora,

b 1)  različitih oblika recenziranja i davanja stručnih mišljenja,

c 1)  autorstva u  više od 200 članaka (prikaza, kritika, komentara) objavljenih u dnevnoj i nedeljnoj štampi i periodičnim publikacijama,

d 1) učešću na preko 150 (stotinu i pedeset) naučnih i stručnih skupova,

e 1) autorstva preko 35 (trideset i pet) pozorišno – dokumentarnih izložbi,

f 1) aktivnosti kao selektora ili predsjednika žirija najznačajnijih teatarskih festivala u regionu,

g 1) kao i drugim oblicima stručno – umjetničkog procjenjivanja umjetničkih vrijednosti (žiriranje, selektiranje, supervizorstvo), a što se sve pojedinačno može vidjeti u njegovoj klasifikacionoj bibliografiji..

 

Srdjan Vukadinović  posjeduje djelo koje predstavlja značajan doprinos naučnim oblastima sociologije, teatrologije i teorije kulture i umjetnosti. Svojim djelom je otvorio nove pravce naučnih istraživanja prije svih onih u teatrologiji (istoriji i teoriji južnoslovenskog pozorišta). Njegova istraživanja i cjelokupni naučni i stručni rad donijeli su mu afirmaciju i ugled u čitavom regionu, i šire. Iz tih razloga je i bio ili je još uvijek profesor na nekoliko univerziteta u regionu. Učestvovao je ili učestvuje u najznačajnijim sociološkim, kulturnim i teatrološkim projektima u regionu. Njegova djela su objavljivana i prevedena na stranim  jezicima. Njegovi udžbenici i priručnici se primjenjuju na svim univerzitetima u regionu kao obavezna literatura, a dao je i značajan doprinos odgoju naučnih kadrova.